Previous Year- NCC NAVAL OFFICER

2021- 2022

SHIFT I

1. S/Lt. Dr. G.R.Ramkumaar, Associate NCC officer, Asst. Prof of Physics

2020- 2021

SHIFT I

1. S/Lt Dr.G.R.Ramkumaar, Associate NCC o% cer, Asst.
Prof of Physics

2019- 2020

SHIFT I

1.  Dr. G. R. Ramkumaar, Asst. Prof. of Physics